Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BEWUST SANITAIR d.d. 21-11-2021

ALGEMEEN

1.1.    Waar hierna van VERKOPER wordt gesproken, wordt hieronder verstaan bewust sanitair als aanbieder, verkoper, onder aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van KOPER wordt gesproken, wordt hieronder verstaan (aspirant-)koper, (aspirant-) opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van de verkoper.

1.2.    De algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Onder diensten dient ook te worden verstaan door ons verrichte advieswerkzaamheden, zoals onder meer, maar niet daartoe beperkt, adviseren en tekenen van badkamers en leidingschema’s waarop deze voorwaarden eveneens van toepassing zijn en gelijkgesteld zijn met de verkoop en levering van zaken.

1.3.     Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.

1.4.     Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door de verkoper worden aanvaard.

1.5.     

1.6.     Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de internationale regelen voor de uitleg van handelstermen, vervaardigd door de internationale Kamer van Koophandel (incoterms 2000) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

OVEREENKOMST

2.1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door verkoper uitdrukkelijk zijn bevestigd.

2.2. Bij verschil tussen de bestelling van de koper en de bevestiging van de verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.

2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.5. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsplichten van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van verkoper is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vind in omstandigheden die buiten de macht van de verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt:

 

a.       bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b.       vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n);

c.       vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;

d.       import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.7. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.

2.8. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het echt van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

LEVERTIJD

3.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.

3.3. Overschrijding aan de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in art. 8.2.

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij de verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen een jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk een jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade.

4.3. a) Behoudens het hierna onder b. bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of her leveringsverplichting. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking transportkosten, reis – en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst, in welk geval de verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoding van directe schade van koper.b) De aansprakelijkheid van verkoper in geval van een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijden beperkt tot herlevering dan welk tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper.

4.4. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien:

a) en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is;

b) de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;

c) De zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

4.5. De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 garandeert verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebuikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt

4.6. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of  aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

4.7. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geld niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

VERVOER

5.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden zoals bepaald in art 8.

5.2. De koper is op de overeenkomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art 5.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5.3.  Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder art 2.5.

5.4. Levering is af fabriek, ‘ex Works’ (Incoterms 2000) tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

PRIJS EN BETALING

6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek ‘ex Works’ (Incoterms 2000). Indien na de datum van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.2. Elke betaling moet geschieden binnen de leverdatum, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3. De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koperdirect in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.4. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledig schadevergoeding.

6.5. Verkoper is gerechtigd om – ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen – alle betalingen in een doorverkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.

6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- ofverwerking van de zaken over te gaan.

7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indiener gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonderingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper worden gebracht.

7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

7.4. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

ONTBINDING

8.1. Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende briefte ontbinden, indien:

a. koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4. vooruit te betalen ofafdoende zekerheid te stellen;

b. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigenaangifte faillissement doetof indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden;

c. koper komt te overlijden;

d. koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.8.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 GESCHILLEN

 9.1.Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (WeensKoopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige nationale of internationaleregeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

9.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de bevoegde rechter te Den Bosch tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

9.3. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

9.4. Onze Algemene Verkoops-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden gelden voor alle met ons gesloten overeen-komsten tot levering van zaken en/of diensten van welke aard en inhoud ook. Door de bestelling respectievelijk opdrachtverlening wordt de koper geacht daarmede akkoord te gaan. Uitdrukkelijk worden anders luid en de voorwaarden en andersluidende technische normen van de zijde van koper afgewezen, tenzij die afwijkingen als bijzondere voorwaarden door ons schriftelijk zijn aanvaard. Ook in zodanig geval blijven voor het overige onze voorwaarden hun geldigheid behouden. Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd en gedeponeerd op 5 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland.